Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 030NOTARIAAT

Versie januari 2018

Definities

klant: degene die de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
030NOTARIAAT: de opdrachtnemer Notaris Tielens B.V., gevestigd in Nieuwegein.
opdracht: de opdracht die door de klant aan 030NOTARIAAT is gegeven.
factuurbedrag: het totaal van honorarium incl. BTW, leges, griffierechten, belastingen en kosten derden.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan 030NOTARIAAT.
Een opdracht aan de notaris werkzaam bij 030NOTARIAAT of zijn medewerker moet worden gezien als een opdracht aan 030NOTARIAAT.

Opzeggen of opschorten opdracht

De klant kan te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen tegen betaling van de tot dan verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
030NOTARIAAT kan de overeenkomst van opdracht opzeggen of opschorten bij (verwachte) wanbetaling of wanneer klant of andere partij niet meewerkt aan de opdracht.

Aansprakelijkheid 030NOTARIAAT

De aansprakelijkheid van 030NOTARIAAT is beperkt tot het bedrag dat door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van 030NOTARIAAT komt.

030NOTARIAAT is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade of voor schade van derden en ook niet voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.
Indien 030NOTARIAAT de klant (gedeeltelijk) schadeloos heeft gesteld dan mag 030NOTARIAAT de gedane uitbetaling verhalen op de (primaire) schadeveroorzaker (regressie). De klant levert bij deze zijn vordering tot schadevergoeding op de (primaire) schadeveroorzaker bij voorbaat aan 030NOTARIAAT. De klant of 030NOTARIAAT zal (primaire) schadeveroorzaker van deze levering mededeling doen.

De wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de klant of derde enig recht jegens 030NOTARIAAT geldend moet maken, bedraagt twaalf maanden na het ontstaan van het gebrek/normovertreding.

Scope of work

Bij 030NOTARIAAT werken alleen civilisten, geen fiscalisten. 030NOTARIAAT zal haar werkzaamheden alleen richten op correcte civielrechtelijk afwikkeling, zoals een geldige levering, vestigen hypotheekrecht, huwelijkse voorwaarden, oprichting BV enzovoorts, en staat derhalve niet in voor de fiscale gevolgen, tenzij dit uitdrukkelijk anders met de klant is overeengekomen.

Overmacht

Bij overmacht van klant of 030NOTARIAAT mag iedere partij zonder schadeloosstelling de opdracht ontbinden.

Hoogte factuur

De eventueel met de opdracht gepaard gaande leges, griffierechten, belastingen en kosten derden, zijn voor rekening van klant.
De tarieven die 030NOTARIAAT offreert voor familie- en ondernemingsrecht zijn vast. Voor onroerend goed-werkzaamheden probeert 030NOTARIAAT zo volledig mogelijk te offreren voor een standaardgeval, voor andere gevallen kunnen opslagen gerekend worden, alles binnen het redelijke.
Indien 030NOTARIAAT zich heeft vergist bij de berekening van het factuurbedrag, dan is zij bevoegd om het gemiste bedrag alsnog bij de klant in rekening te brengen.

Betaling van de factuur

De klant moet binnen veertien dagen na verzending van de factuur het factuurbedrag storten op de rekening van 030NOTARIAAT, zie briefpapier of website.
Bij overschrijding van voormelde betalingstermijn is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is een rente van 1% per maand verschuldigd en worden de kosten van invordering bij de klant in rekening gebracht.

Iedere opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Klacht

De klant mag altijd een (tuchtrechtelijke) procedure tegen 030NOTARIAAT beginnen, ook zonder 030NOTARIAAT vooraf in kennis te stellen.

WWFT

Het merendeel van de dienstverlening van 030NOTARIAAT valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In verband hiermee kan 030NOTARIAAT verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL). Volgens de wet mag 030NOTARIAAT haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht en deze algemene voorwaarden.